Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.shineandshine.cz

Fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH, Dominika Celá, se sídlem Sobotní 1112, Valtice, 69142, IČ: 059 303 83.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby se sídlem a identifikačním číslem viz. výše, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.shineandshine.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Veškeré kontaktní informace nalezne kupující v sekci „Kontakty“ webového rozhraní obchodu (dále jen „kontakty Shine&Shine“). Tato sekce je součástí obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, NABÍDKA A CENA ZBOŽÍ

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru. Zboží má charakter originálu a je vyrobeno ručně. Z toho důvodu nelze zaručit přesnou shodu barev, rozměru a vzhledu zboží s jeho zobrazením v internetovém obchodu Shine&Shine. Fotografie v internetovém obchodu Shine&Shine je nutno chápat jako ilustrační. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží (tj. kupujícím zvolená platební metoda),
2.4.3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.4.4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a objednávka se stává závaznou a nezrušitelnou.

2.6. Za odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, kterým nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ METODY

3.1. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující úplným zaplacením kupní ceny zboží. Pro úhradu kupní ceny za zboží může kupující využít následující platební metody:

3.1.1. Platbu bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího platební bránou GoPay, který kupujícímu bude sdělen spolu s potvrzením objednávky (dále jen „účet prodávajícího“) nebo

3.1.2. Platbu bezhotovostne bankovním převodem na účet prodávajícího 123-1833260207/0100 vedený u společnosti Komerční Banka, a.s. (dále jen “účet proádvajícího”).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny předem, tj. ještě před odesláním/předáním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím. Kupující si může vyžádat fakturu i v elektronické podobě, kdy mu bude faktura zaslána na elektronickou adresu kupujícího.

3.2.1. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží po jeho převzetí kupujícím je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za poškozenou zásilku se nepovažuje běžné promáčknutí krabice či zakřivení rohů balíku, které zjevně vzniklo při dopravě a s největší pravděpodobností nemá vliv na stav přebíraného zboží. Neúplnou nebo poškozenou zásilku kupující prodávajícímu neprodleně oznámí, sepíše sdopravcem škodní protokol a tento prodávajícímu pošle co nejdříve, nejpozději do 24 hodin elektronicky ve formátu pdf. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození zásilky nemůže prodávající brát zřetel.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a má jakost a užitné vlastnosti uvedené na webovém rozhraní obchodu, odpovídá právním předpisům a účelu uvedenému na webovém rozhraní obchodu. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla tato nižší cena nabídnuta,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

6.3. Ihned po dodání zboží je kupující povinen si jej řádně a pečlivě prohlédnout a oznámit prodávajícímu bez zbytečného  odkladu případné zjištěné vady. Pokud zjistí kupující jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo ceně) upozorní na toto prodávajícího do 3 pracovních dnů ode dne dodání, jinak bude mít prodávající za to, že zboží bylo dodáno bez vad a že všechny podmínky kupní smlouvy byly bezchybně splněny.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání uvedeného na webovém rozhraní v sekci „kontakty“.

6.5. O zboží je nutno pečovat dle typu použitého materiálu. Jak o zboží správně pečovat je uvedeno u každého produktu. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a vady způsobené špatnou nebo nevhodnou péčí a manipulací se zbožím. Zejména se jedná o tyto jevy: zatržení látky při manipulaci, vrypy od nehtů a jiných ostrých předmětů, protržení ostrým předmětem, utržení části výrobku silou apod.

6.6. Po vyřízení reklamace prodávající zašle na své náklady opravené nebo nové zboží zpět kupujícímu maximálně do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. V případě, že prodávající nebude schopen dodržet tuto lhůtu z důvodů na své vůli nezávislých nebo nebude-li konkrétní zboží na skladě, spojí se prodávající s kupujícím a po vzájemné domluvě zvolí jiné řešení nastalé situace, příp. zaručí pozdější dodání zboží.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztahy z kupní smlouvy a vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se řídí českým právem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení obecně závazných právních předpisů, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje Prodávajícího a jeho adresa pro doručování zní: Dominika Celá, Sobotní 1112, Valtice, 691 42. Adresa elektronické pošty zní: shop@shineandshine.cz.